RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Na podstawie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa, Pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 62-100 Wągrowiec.

2) Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować: telefonicznie: +48 67 268 92 54, poprzez e-mail: admin@hospicjumwagrowiec.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ) oraz  laboratoria analityczne. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

5) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, określonych w pkt 3 (w tym dochodzenia lub obrony roszczeń), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.

8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.

9) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.