Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa, Pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 62-100 Wągrowiec, które prowadzi Ośrodek Opieki Pozaszpitalnej – Hospicjum Miłosiernego Samarytanina.
 2. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować: telefonicznie: +48 67 268 92 54, poprzez e-mail: admin@hospicjumwagrowiec.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań Administratora. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie umowy powierzenia: będą to podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi informatycznej, obsługi finansowo-księgowej, obsługi prawnej, BHP, laboratoria medyczne,
 6. innym odbiorcom danych, np. bankom, ubezpieczycielom, komornikom.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, określonych w pkt 3 (w tym dochodzenia lub obrony roszczeń), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
 11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach stosowania monitoringu wizyjnego

 

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016, Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach stosowania monitoringu wizyjnego Ośrodka Opieki Pozaszpitalnej – Hospicjum Miłosiernego Samarytanina, jest Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa, Pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 62-100 Wągrowiec.

 1. Z Administratorem może się Pan/i/ skontaktować: telefonicznie: +48 67 268 92 54, poprzez e-mail: admin@hospicjumwagrowiec.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Podstawy prawne przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia ogólnego o ochronie danych i obejmuje wejście do hospicjum, rejestrację oraz ciągi komunikacyjne.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, pacjentów, odwiedzających, dostawców oraz innych osób przebywających na terenie Ośrodka Opieki Pozaszpitalnej – Hospicjum Miłosiernego Samarytanina oraz ochrony mienia będącego własnością Stowarzyszenia.
 4. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów określonych w pkt. 4, a dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni przez Administratora pracownicy, którzy zobowiązani zostali do zachowania poufności tych danych.
 5. Dane z monitoringu wizyjnego są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że poweźmiemy wiadomość, że mogą one stanowić dowód prowadzonego na podstawie prawa postępowania, w zakresie w jakim nagrania obrazu mogą stanowić dowód w tym postępowaniu.
 6. Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach nie wymaga odrębnej indywidualnej zgody.
 7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Pana/i/ dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.